A semi-autonomous tracked robot system for rescue missions

TitleA semi-autonomous tracked robot system for rescue missions
Publication TypeConference Paper
AuthorsCalisi, Daniele, Nardi Daniele, Ohno Kazunhori, and Tadokoro Satoshi